امور سناریو

اهداف این بخش:

  • آموزش سناریو نویسی؛
  • تهیه بانک اطلاعاتی از سناریوها؛
  • معرفی بیشتر سناریوهای رمان های خانواده ما؛

 

در دست تکمیل