• رمان اجتماعی
  • رمان احساساتی
  • رمان اعترافی
  • رمان انتقاد اجتماعی
  • رمان پاورقی
  • رمان پلیسی(جنایی)
  • رمان تاریخی
  • رمان فانتزی
  • رمان علمی تخیلی
  • رمان وحشت

 

چند رمان مهم فارسی

برخی از رمان‌های مهم فارسی عبارت‌اند از: