کتاب «از رویا» ؛ AZ ROYA

سرشناسه : موسوی، فاطمه‌سادات، ‏‫۱۳۷۹

Entry: Mousavi, Fatima sadat, 2000

‏عنوان و نام پديدآور : از رؤیا؛ خاطرات واقعی و کمی تخیلی از زندگی من/ فاطمه‌سادات موسوی.

The title and the name of the author: AZ ROYA ; a real and somewhat imaginative memory of my life/ Fatima sadat Mousavi

‏مشخصات نشر: تهران: برتر اندیشان‏‫،۱۳۹۵.

Publication details: Tehran; Bartar andishan, 1395

‏مشخصات ظاهری: ‏‫۴۳۸ ص.

Appearance: 438 pages

‏شابک :8-5-97421-600-978

ISBN: 978-600-97421-5-8

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

‏موضوع: داستان‌های فارسی — قرن ۱۴

Subject: Persian stories – 14th century

‏موضوع: Persian fiction — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

‏رده بندی کنگره: ‏‫PIR۸۳۶۱ /و۵۲۲۸۲‏‫الف۴ ۱۳۹۵

  Congressional Ranking

PIR۸۳۶۱ /و۵۲۲۸۲‏‫الف۴ ۱۳۹۵

‏رده بندی دیویی:  ‏‫۸فا۳/۶۲

Dewey classification

۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی: ۴۶۳۹۶۰۵

National Bibliographic Number: 4639605

انتشاراتی: برتراندیشان

Publisher: Bertrandian

وبگاه نویسنده: www.DigiAfsoon.com

Author website: www.DigiAfsoon.com

نشانی ثابت: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4639605

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4639605

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design and page arranging: Mr. Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار مفهومی: خانم افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

موجود در انبار

500,000 ریال 350,000 ریال