کتاب «رهایی»

ناشر: برتراندیشان

Publisher: Bartarandishan

شابک: 8-67-8838-600-978

ISBN: 978-600-8838-67-8

سرشناسه: منیری، ام البنین، 1353

Entry: Moniri, Om_ol_Banin, 1974

عنوان و نام پدیدآور: رهایی/مولف ام البنین منیری.

  The title and the name of the author: The rescue/Om_ol_Banin Moniri

مشخصات نشر: تهران، برتراندیشان، 1397 .

Publication details: Tehran; Bartarandishan, 2018

مشخصات ظاهری: 184 ص.

Appearance: 184 pages

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

Cataloging status: FIPA

موضوع: داستان های فارسی- – قرن14

Subject: Persian stories – 14th century

موضوع: Persian fiction — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

رده بندی کنگره: 1397 9ر9ن/8361 PIR

  Congressional Ranking

1397 9د96ن/8361 PIR

رده بندی دیویی: 62/3فا8

Dewey classification

62/3فا8

شماره کتابشناسی ملی: 5162719

National Bibliographic Number:5162719

نشانی ثابت: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5162719

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5162719

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design and page arranging: Mr.Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار مفهومی: خانم افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

موجود در انبار

300,000 ریال 250,000 ریال