کتاب افسانه سلامت (جلد اول)

سرشناسه : موسوی، سیّد ابوالفضل، ‏‫1349

Entry: Mousavi, Sayyed Abolfazl, 1970

‏عنوان و نام پديدآور : افسانه سلامت/ سید ابوالفضل موسوی.

‏مشخصات نشر: تهران: ماهواره، 1398.

Publication details: Tehran; Mahvareh, 1398

‏مشخصات ظاهری: ‏‫41 ص.

Appearance: 41 pages

‏شابک : دوره‏‫:  978-600-459-648-0،  ج.1‏‫: 978-600-459-649-7   

ISBN:  Period; 978-600-459-648-0 , First volume; 978-600-459-649-7

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

‏موضوع: پزشکی اسلامی

Subject: Islamic Medicine

‏موضوع: پزشکی سنتی

Subject: Traditional medicine

‏موضوع: بیماری ها– درمان جایگزین

Subject: Diseases– Alternative treatment

 

رده بندی کنگره: ‏R128/3

   ‫ Congressional Ranking

‫R128/3

‏رده بندی دیویی:  ‏‫610/917671

Dewey classification

610/917671

‏شماره کتابشناسی ملی: ۵۸۱۲۱۰۰

National Bibliographic Number: ۵۸۱۲۱۰۰

انتشاراتی:  ماهواره

Publisher: Mahvareh

وبگاه نویسنده: www.DigiAfsoon.com

Author website: www.DigiAfsoon.com

نشانی ثابت:  http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5812100

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5812100

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design and page arranging: Mr. Sayyed Abolfazl Mousavi

ویراستار ادبی: خانم افسانه منیری

Editor: Mrs. Afsaneh Moniri

 

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

 

موجود در انبار

200,000 ریال 150,000 ریال

دسته بندی :